Zaštita od snijega i leda krovova, oluka i žlijebova

Sistemi obrane od snijega i leda spriječavaju:

  • nakupljanje snijega i leda na krovovima
  • smrzavanje vode u olucima i odvodnim cijevima, kao i oštećivanje njihovih mehanizama
  • nastajanje tragova vlage na svim katovima zgrade
  • formiranje ledenica

Troškovi koji nastaju zbog oštećenih žljebova i krovova veći su od troškova ugradnje grijaće instalacije.

Da bismo osigurali efikasno djelovanje grijaćeg sustava instalirana se snaga treba kretati unutar granica prikazanih u tablici.

Instalacija

Korištenje odgovarajuće grijaće snage
Primjena Grijaća snaga
oluci i odvodne cijevi
20-60 [W/m]
krovni žljebovi širine veće od 30 cm
200-300 [W/m2]
rubovi krova
oko 200 [W/m2]
dio krova koji je isturen van fasade
300 [W/m2]

Koju snagu ćemo odabrati zavisi od smještaja objekta u određenom klimatskom pojasu. Za zagrijavanje oluka treba upotrijebiti kabele s plaštom otpornim na djelovanje UV zraka:

Za zagrijavanje oluka uobičajeno se upotrebljavaju dvostruko postavljeni grijaći kablovi. U klimatskom pojasu gdje su zime ugodne moguće je u olucima ili odvodnim cijevima (kojima širina promjera iznosi manje od 12cm) postavljati pojedinačne grijaće kabele. Ako voda iz ispusnih cijevi odlazi direktno u kanalizaciju, dio ispusne cijevi od površine tla do dubine na kojoj dolazi do smrzavanja također je potrebno grijati.

 

Upravljanje

Za upravljanje manjim instalacijama (grijaći kabel duljine do desetak metara) treba se koristiti upravljačem ETR-1447 koji je opremljen vanjskim temperaturnim osjetnikom.

Regulator uključuje grijaću instalaciju u temperaturnom intervalu koji korisnik sam programira.

 

Kada je riječ o većim instalacijama, iz ekonomskih se razloga preporučuje upotreba ETR2R regulatora s osjetnikom za temperaturu i vlagu.

Ovaj regulator uključuje grijaću instalaciju samo kada su ispunjena sljedeća dva uvjeta:

  • temperatura u okruženju pada do vrijednosti koja je isprogramirana u pregradi za temperaturu
  • osjetnik za vlagu signalizira snježne oborine